Paris, La Fête Nationale 2013

paris13- paris13-2184-2paris13-2280

Above all, it was my curiosity about the famous city that drove me there. I didn’t have any real plan or objective, beyond trying to avoid melting in the heat while I wandered. Probably because of this, seeing hordes of tourists rushing from one attraction to the other relaxed me even more. Purely by chance, I experienced some of the military parade which plays an integral part of the national celebration, and the boastful display of military helicopters did nothing to lessen the feeling of being in an enormous theme park.

Fy chwilfrydedd am y ddinas enwog, yn anad dim, a’m gyrrodd i yno. Doedd gen i’r un cynllun na’r un nod, heblaw geisio osgoi toddi yn y gwres wrth i mi grwydro. Oherwydd hyn, mae’n debyg, roedd gweld heidiau o dwristiaid yn brysio o’r naill atyniad at y llall wedi peri imi ymlacio’n fwy byth. Drwy hap a damwain yn llwyr profais i ychydig o’r orymdaith filwrol sy’n rhan annatod o’r dathliad cenedlaethol, ac ni wnaeth y sioe ymffrostlyd o hofrenyddion rhyfel ddim i leihau’r teimlad o fod mewn parc thema anferth.

Neon

20130701-_MLL1900 20130702-_MLL1941 20130702-_MLL1951

I always enjoy seeing neon signs cutting through the darkness. They make spectacular promises of the most mundane things, and there’s something enjoyable about that.

Rwy’ bob amser yn mwynhau gweld arwyddion neon yn torri trwy ddüwch. Maen nhw’n addo pethau gwych wrth sôn am y pethau lleiaf, ac mae rhywbeth difyr ynglŷn â hynny.

James

20130702-_MLL2035-2

James had never considered living anywhere but Yorkshire before he left for Germany on a three month apprenticeship.

It was there that he trained as a stonemason, and when we met he enthused about the beauty and simplicity of using traditional tools to carve shapes from stone. After five years, and some difficult times, he recently decided to leave Germany and embark on a new life in France. There he hopes to start painting watercolours again and to learn enough French to speak to the girl at his local boulangerie.

Doedd James erioed wedi ystyried byw yn unman ond yn Swydd Efrog cyn iddo fynd i’r Almaen ar brentisiaeth am dri mis.

Yn y fan honno y cafodd ei hyfforddi fel saer maen, a phan gwrddon ni roedd yn siarad yn frwdfrydig am pa mor hyfryd a syml yw defynddio offer traddiodiadol i gerfio siapiau o garreg. Wedi pum mlynedd, a byw trwy rai cyfnodau anodd, yn ddiweddar penderfynodd adael yr Almaen er mwyn dechrau bywyd newydd yn Ffrainc. Yno mae’n gobeithio dechrau paentio lluniau dyfrlliw eto a dysgu digon o Ffrangeg i siarad â’r ferch yn y boulangerie leol.

Fête de la Musique, Rennes 2013

untitled-1

This was a fête to celebrate of the summer solstice, but the festivities didn’t get going instantly. Just as a lizard must sunbathe every morning to gather the energy to move, the crowd seemed to be making the most of the lingering light that evening. After everyone had warmed up and the sun had receded it wasn’t long before the streets were overflowing with people and their beer.
Gŵyl i ddathlu Alban Hefin oedd hwn, ond ni ddechreuodd y miri yn syth. Yn debyg i sut mae’n rhaid i fadfall folaheulo bob bore er mwyn cael egni i symud, roedd y dorf yn manteisio ar y golau a oedd yn hir aros y noson honno. Wedi i bawb gynhesu ac wedi i’r haul gilio fe brysurodd y ddinas, a doedd hi ddim yn hir cyn bod y strydoedd yn gorlifo gan bobl a’u cwrw.

Brittany Ferries

untitled-14untitled-11

The ferry from Portsmouth to St Malo has a very distinct atmosphere, partly I think due to the Anglo-French blend on board, lightly sprinkled with token Breton, and partly due to the faint sense of luxury, which seems at odds with the twenty year old decor and endless adverts. At midnight the speakers in the Gwenn ha Du (White and Black) are still pumping music loudly, and a lone traveller could be forgiven for feeling a little lost, staring into the night sea to the sound of Spandau Ballet, Culture Club and Wham.
Mae awyrgylch cwbl neilltuol yn y fferi o Longborth i Sant-Maloù, yn rhannol, rwy’n meddwl, oherwydd y cymysgedd Eingl-Ffrengig sydd ar ei bwrdd, gyda chyffyrddiad ysgafn Llydewig symbolaidd hefyd, ac yn rhannol oherwydd rhyw wan synhwyro moethusrwydd, sy’n taro’n òd gyda’r decor ugain oed a’r hysbysebion di-ben-draw. Am hanner nos mae’r cyrn sain yn y Gwenn ha Du (Gwyn a Du) yn dal i bwmpio cerddoriaeth yn uchel, a gellid maddau i’r teithiwr unig am deimlo ar goll braidd wrth syllu i fôr y nos i gyfeiliant Spandau Ballet, Culture Club a Wham.

Cathédrale Saint-Pierre, Rennes

untitled-1-2

roazgadeiriol-1

untitled-1

I hope I don’t sound conceited when I say it, but the only time you’ll see me kneeling in a church is to take a photo.

I’ve been interested in the ideas and complexities of religion since I was fairly young, and having been through stages of sympathy, wonder and hatred, I now feel a mixture of all these things when I visit churches or chapels. I occasionally use them as bolt holes from the bustling city streets or as shelter from the midday sun, but most of the time I seem to visit out of sheer habit alone. The fusty air, transient patches of light and promise of an empty seat is almost always enough to tempt me inside, and after all there’s no need to believe in any doctrine to enjoy those things. Understandably, it might appear as though I’m searching for supernatural answers, but I’m simply lured to places that demand silence.

Rwy’n gobeithio nad ydw i’n swnio’n hunandybus wrth ddweud hyn, ond yr unig dro y byddaf yn penlinio mewn eglwys yw i dynnu llun.

Mae syniadau a chymlethdodau crefydd o ddiddordeb imi er pan oeddwn yn eithaf ifanc, ac wedi profi cyfnodau o gydymdeimlad, o ryfeddod ac o gasineb, rwyf bellach yn teimlo cymysgedd o’r holl bethau hyn wrth ymweld ag eglwysi neu â chapeli. Ar adegau, fe’m caf fy hun yn defnyddio addoldai fel drws ymwared, er ffoi rhag symudiadau’r ddinas, neu fel man i gysgodi rhag haul crasboeth canol dydd, ond gan amlaf nid af iddynt ond drwy rym arferiad. Bron bob tro, mae aroglau hen a thrymaidd yr aer, y lleiniau ysbeidiol o olau a’r addewid o sedd wag, yn ddigon i’m temtio i mewn, ac wedi’r cwbl does dim angen imi gredu yn yr un ddysgeidiaeth i fwynhau’r pethau hynny. Rwy’n deall sut y gall hyn roi’r argraff fy mod i’n chwilio am atebion goruwchnaturiol, ond cael fy hudo i fannau sy’n mynnu tawelwch rwyf, a hynny yn unig.